سلام ، به سایت اروم نیرو توان خوش آمدید.
ارومیه، برج سفید، طبقه چهارم واحد 401
ایران ، ارومیه

 

کاهش تلفات بی باری موتور و ترانسها با نصب  خازن سه فاز صنعتی ستاره

ضریب توان در حالت بی باری موتروها و ترانسهای قدرت کاهش بیشتری داشته و این امر موجب افزایش تلفات در اینگونه مصرف کنندگان میشود.
با نصب و راه اندازی خازن سه فاز صنعتی ستاره در مجاورت موتورها و ترانسهای قدرت، میتوان تلفات بی باری را کاهش داد.

جدول شماره ۱: نتایج اندازه گیری موتور سه فاز در حالت بی باری

همانطور که مشاهده میگردد با وجود خازن سه فاز صنعتی ستاره:

 

  1.  موتور تا ۵۸% توان راکتیو کمتری مصرف کرده است.
  2.  موتور تا ۳۸% توان اکتیو کمتری مصرف کرده است.
  3.  ضریب توان موتور کسینوس فی تا ۸۱% افزایش داشته است.
  4.  جریان موتور تا ۶۶% کاهش داشته است.